NX-E100 custom ROM cho Take LTE (KM-E100)

v1.3.1 không phải là update, nó sẽ thay thế toàn bộ phân vùng system của máy. v1.3.2 là update. Yêu cầu cài v1.3.1 trước khi cài v1.3.2 v1.3.3 là update. Yêu cầu cài v1.3.1, v1.3.2 trước khi cài v1.3.3 v1.3.4 là update. Yêu cầu cài v1.3.1, v1.3.2, v1.3.3 trước khi cài v1.3.4 Nếu đang dùng […]